จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,270,351.60บาท (เก้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ