จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,132,000.00 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ31

 

ปรับปรุงเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:33:19

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wlbo