จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ hs Troponin และ NT pro – BNP ในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:08:46

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qzw2