จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๒๑,๖๘๐.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ