จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและความเข้ากันได้ของเลือดในผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๑,๘๖๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 28 ธันวาคม 2021 เวลา 11:34:27