จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกาวสำหรับศัลยกรรมในการเชื่อมต่อและปิดรอยรั่วของหลอดเลือด ขนาด ๒ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ