จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๘,๐๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 20 กันยายน 2023 เวลา 09:21:39

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rxa6