จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๗,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 19 กันยายน 2023 เวลา 09:48:15

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7dkc