จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าว จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๙๙,๓๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rp1t