โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อาคารผู้ป่วย ๒๙๘ เตียง และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อาคารผู้ป่วย ๒๙๘ เตียง และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2023 เวลา 05:59:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ult1
2023-07-26T17:59:48+07:0025 กรกฎาคม 2023|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2023 เวลา 06:05:32

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/elv9
2023-07-26T18:05:32+07:0025 กรกฎาคม 2023|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|
Go to Top