เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ