ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ปรับปรุงเมื่อ 10 กันยายน 2021 เวลา 09:13:55

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fz89