ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ปรับปรุงเมื่อ 13 สิงหาคม 2021 เวลา 04:53:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2orm