ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zs4k