จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดวัสดุเชื่อมกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนคอ (Anterior Cervical Plate) ชนิดเปิดแผลทางด้านหน้า (Anterior Approach) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๕,๐๐0.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wblk