จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและสารเคมี N๙๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท

(ห้าล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

 

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/607d