จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic) และส่วนเอว(Lumbar)ชนิดเปิดแผลผ่าตัดทางด้านหลัง (Posterior Approach) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๘,๒๕๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 27 มกราคม 2022 เวลา 11:18:07

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fl8t