จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ เพื่อเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ และผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙.๕๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)