จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เครื่องวิเคราะห์แยกชั้นและตรวจหลอดเลือดฯ, เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก

 

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 11:58:05