จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ถุงมือแบบมีแป้ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ