จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๙,๗๕๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/ylu

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ylu