จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องเลเซอร์ตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 10:27:23