จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และรั้วบางส่วน จำนวน ๑ งาน ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๔๗๑,๕๔๑.๘๒ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้ารร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2z9p