ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น จังหวัดภูเก็ตขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ