จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 990,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบเอกสาร(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ

ปรับปรุงเมื่อ 26 เมษายน 2024 เวลา 03:17:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/y8el