จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวบ่งชี้หรือแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ Type ๕ สำหรับการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๑,๐๔๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:35:32

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zck2