จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๐๔,๘๘๔.๔๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) ตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 01:44:20

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zfia