จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๑,๘๘๔.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 10:59:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/abve