จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์มีความจะประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/t8pf