จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์มีความจะประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๗๒,๔๖๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/fai