จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์มีความจะประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/16f3