จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,034,960.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เอกสาร(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด32รายการ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xuvg