จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า ๑๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเ200จ็ดแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)