จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง และหัวตรวจทางหลอดอาหารพร้อมระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลทางด้านหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)