จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๙๗,๘๑๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)