รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบะการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563