ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนอิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ปรับปรุงเมื่อ 01 มีนาคม 2022 เวลา 10:35:12

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5nv6