ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า ๑๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 12 กันยายน 2023 เวลา 11:53:47

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/eg2f