ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ