จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

วัสดุคอมพิวเตอร์                               จำนวน                 ๓      รายการ ประกอบด้วย
๑. โมดูลสื่อสารไฟเบอร์ ความเร็วสื่อสาร ๑ Gbps SFP Module ๑ Gbps จำนวน ๑๐ ตัว
๒. โมดูลสื่อสารไฟเบอร์ ความเร็วสื่อสาร ๑๐ Gbps SFP+ Module ๑๐ Gbps จำนวน ๔ ตัว
๓ สายสื่อสารพร้อมโมดูลไฟเบอร์ แบบ AOC ความเร็วสื่อสาร ๑๐ Gbps SFP+ Module ๑๐ Gbps Cable, AOC จำนวน ๘ เส้น

เอกสารแนบ

(ร่าง) ประกาศ จ.ภูเก็ต

TOR TOR วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ราคากลาง ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/28pz