จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๔๘,๙๖๕.๕๐บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 03:20:14

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wy4