จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๙๒,๕๙๐.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 10:10:42

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gapx