จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,876,301.50 บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2024 เวลา 10:01:01

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7wrf