ประกาศเผยแพร่เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 6 รายการ