ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศโครงการประกวดราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเห็นชอบให้นำร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์ นั้น  เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในระยะเวลาการเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ บนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการดังกล่าว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการดังกล่าว เลขที่ ๖๕๐๒๗๑๑๙๐๗๗ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Gp) ใหม่ ต่อไป

ปรับปรุงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 01:50:36

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g7j