ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาจำนวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) eb๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ