ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ ใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ