ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบแอนติบอดีและทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด
(Anti-Human Globulin Polyspecific) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ