ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นทดสอบหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping)
ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามประกาศ