ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อแผ่นตรวจค่าฮีโมโกลบิล ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ